Servis Hizmetlerimiz

Prothem Servis Hizmeti talepleriniz için, 0850 222 89 89 numaralý telefondan bize ulaþabilirsiniz.

Isýtma ve sýcak su konforunda müþteri memnuniyeti satýn alýnan cihaz kadar satýn alma sonrasý alýnan servis, yedek parça ve bakým gibi satýþ sonrasý hizmetlere de baðlýdýr. Bu alanda, siz deðerli müþterilerimize deneyimi ne kadar iyi yaþatýrsak marka memnuniyetini de o derece saðlayabileceðimizin bilincinde olarak; kaliteli ürünlerle sizlere gün be gün hayatýn içinde mükemmel ýsý konforunu saðlayabilmek amacýyla servis hizmeti verilmektedir. Protherm ürünleri ile ilgili servis talepleriniz için 0850 222 89 89 numaralý telefondan bize ulaþabilirsiniz.

Servis hizmeti almak için 0850 222 89 89 numaralý Müþteri Hizmetlerine ulaþabilirsiniz.

 

Ek Garanti ve Bakým Anlaþmasý Hizmeti

Protherm müþteri memnuniyeti ve yüksek ev konforu için servis hizmetlerini daha kaliteli bir þekilde sizlere sunuyor. Cihazýnýza ek garantiler yaptýrarak korumak ve daha uzun süreli verim almak sizlerin elinde.

Yapýlan ek garanti süresince talep edilen her arýza servisi için yedek parça, iþçilik ve yol ücreti kullanýcýdan ayrýca talep edilmez.

Ek Garantiler ile ilgili daha fazla bilgi almak veya Protherm ayrýcalýðýný yaþamak için 0850 222 89 89 numaralý telefondan Müþteri Hizmetleriniz arayabilir ya da sizlere hizmet veren teknik danýþmanlarýmýzla görüþebilirsiniz.
 

Neden Ek Garanti Anlaþmasý yaptýrmalý?

Yeni bir ev aldýnýz ve yeni evinizde Protherm kombiniz var. Önümüz kýþ ve cihazýnýzýn kýþa hazýr olup olmadýðýný, daha önce cihazýnýza nasýl müdahalelerde bulunulduðunu bilmiyorsunuz. Tek bir telefonla randevu alýp cihazýnýzý kontrol ettirdikten sonra cihazýnýz ek garanti kapsamýna aldýrabilirsiniz.

Yýllýk Kombi Bakýmý Esnasýnda Yapýlan Ýþlemler

  • Cihazýn su sýzdýrmazlýðýnýn kontrolü
  • Cihazýn tamamýnýn kirlilik yönünden kontrolü
  • Brulör ve yanma kontrolü
  • Üç Yollu vana; cihazýn sýcak su ve ýsýtma fonksiyonlarýnýn kontrolü
  • Birinci ýsý eþanjörü kontrolü yapýlýr.
  • Gaz ayarlarý (Ön yanma ayarý, kýsmi güç ve tam güç) kontrolü
  • Genel elektronik aksamý kontrolü
  • Emniyet kontrolü; Ateþleme otomatiðinin gaz kesme fonksiyonu, kontrolü;
  • Kalorifer ve sýcak su hattýnda bulunan pislik tutu filtrelerin temizliði
  • Su þalteri filitresinin kontrolü, filitre temizliði, su debisi ayarlarýnýn kontrolü

Yetkisiz Servis Hizmeti veren kurum ve þahýslar hakkýnda önemli bilgilendirme

Protherm Türkiye olarak servis hizmetlerimizi uzman eðitmenler tarafýndan eðitilmiþ, yetkili servislerimiz, servis teknikerlerimizle hýzlý ve en yüksek kalitede sunmaktayýz.

Cihazlarýmýza hizmet veren yetkili servisimize ulaþmak için Protherm müþteri hizmetlerini 0850 222 89 89 eriþim numaramýzdan aramanýz yeterlidir. Satýþ sonrasý hizmetlerle ilgili yaptýðýmýz incelemelerde, son dönemlerde, Protherm marka ve logosunu kullanarak yetkili servis algýsý yaratmak suretiyle hizmet vermeye çalýþan yetkisiz kurum ve kiþiler olduðunu tespit etmiþ bulunmaktayýz. Bu kurum veya kiþilerin internet reklamlarý ve yazýlý broþürler kanalý ulaþtýklarý müþterilerimize, orijinal olmayan yedek parça ücretleri ve fahiþ servis ücretleri ile maðdur ettiklerini öðrenmiþ bulunmaktayýz.

Siz deðerli tüketicilerimizin maðdur olmamasý için Protherm cihazlarý için servisle ilgili her türlü konuda (cihaz garanti içi veya dýþýnda) bizlere Protherm müþteri hizmetlerini 0850 222 89 89 nummaralý telefondan ve www.Protherm.com.tr adresinden ulaþabileceðinizi hatýrlatýrýz.

Protherm cihazlarýyla sizlere gün be gün hayatýn içinde, mükemmel ýsý konforunu saðlamak ve can güvenliðiniz de bizim için en yüksek önceliðe sahiptir. Bu nedenle Protherm cihazlarýnýzla ilgili her türlü servis talebinizi bize 0850 222 89 89 numaralý Protherm Müþteri Hizmetleri telefon numarasýndan iletmenizi önemle rica ediyoruz.

Protherm Kombileriniz için Servis ve Bakým hizmeti alýrken bunlara dikkat edin.

Evinizin, sizin, sevdiklerinizin can ve mal güvenliði ve cihaz bütünlüðünüz için yetkilendirilmemiþ kurum veya kiþilerden servis, bakým ve tamir hizmeti almaktan kaçýnýnýz.

Özel eðitimli, konusunda uzman Protherm yetkili servislerinden servis, bakým hizmetini sadece 0850 222 89 89 numaralý telefondan Protherm Çözüm merkezi aracýlýðýyla talep edebilirsiniz.

Protherm cihazlarýna servis veya bakým hizmeti sadece, özel teknik eðitimli Protherm yetkili servisleri tarafýndan verilmektedir.

Cihazýnýza hizmet verilirken parça deðiþimi gerekli olmasý durumunda, orijinal yedek parça kullanýlmasýna mutlaka dikkat ediniz.

Yetkilendirilmemiþ, kurum veya kiþilerde müdahale edilen cihazlar garanti kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Maðdur olmamanýz için cihazýnýza yetkisiz kiþilerce müdahale edilmesinden kaçýnýn.

Internet üzerinde yapýlan servisle ilgili arama motorlarý sonuçlarý aldatýcý olabilir. Protherm Kombileriniz için yetkili servis talepleriniz için tek doðru numaraya (0850 222 89 89 ) www.Protherm.com.tr üzerinden ulaþabilirsiniz.

Protherm Müþteri 0850 222 89 89 Hizmetlerinde Görevli temsilcilerimiz; ayrýca arayan tüm müþterilerimize ücretsiz teknik destek hizmeti vermektedir.